Fizika I – Lekcije

Fizika i njene metode (01)

 1. Fizika kao fundamentalna nauka – fizika i ostale nauke
 2. Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka
 3. Fizički ogledi i zakoni, fizičke veličine i formule
 4. Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jednica)
 5. Skalarne i vektorske fizičke veličine
 6. Osnovne operacije sa vektorima: sabiranje i oduzimanje vektora na primeru fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila, vektor položaja), skalarni i vektorski  proizvod vektora

Kinematika (02)

 1. Mehaničko kretanje, referentni sistem, relativnost kretanja
 2. Vektor položaja i pomeraj. Putanja i put
 3. Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje. Ravnomerno i neravnomerno kretanje
 4.  Srednja brzina. Trenutna brzina. Klasičan zakon sabiranja brzina
 5. Ubrzanje
 6. Ravnomerno i ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje (grafičko predstavljanje zavisnosti a=f(t), v=f(t) i s=f(t)
 7. Ravnomerno kružno kretanje materijalne tačke, centripetalno ubrzanje, period i frekvencija
 8. Ravnomerno promenljivo kružno kretanje materijalne tačke
 9. Rotaciono kretanje krutog tela, ugaoni pomeraj, opisani ugao, ugaona brzina, ugaono ubrzanje
 10. Analogija kinematičkih veličina kojima se opisuju translatorno i rotaciono kretanje. Veza između ugaone i linijske brzine i veza ugaonog i tangencionalnog ubrzanja

Dinamika (03)

 1. Osnovne dinamičke veličine: masa, impuls i sila
 2. Njutnovi zakoni mehanike (Zakoni inercije, zakon akcije i reakcije i Osnovni zakon dinamike – II Njutnov zakon)
 3. Uzajamno delovanje tela – sila. Sile u mehanici (sila teže, elastična sila, sila trenja)
 4. Trenje. Sile trenja mirovanja. Sila trenja klizanja
 5. Inercijalni i neinercijalni sistemi referencije. Sile inercije
 6. Dinamika kružnog kretanja, centripetalna i centrifugalna sila.
 7. Dinamika rotacionog kretanja, moment sile, moment impulsa i moment inercije. Osnovni zakon dinamike rotacije. Žiroskopi
 8. Mehanički rad. Snaga. Stepen korisnog dejstva
 9. Potencijalna, kinetička i ukupna mehanička energija
 10. Opšti karakter zakona održanja. Zakon održanja impulsa
 11. Zakon održanja momenta impulsa
 12. Zakon održanja energije u mehanici, Druga kosmička brzina
 13. Opisivanje kretanja zakonima održanja
 14. Elastični i neelastični sudari

Supstancija i agregatna stanja (04)

 1. Priroda supstancije, hemijski elementi i jedinjenja
 2. Struktura atoma i molekula, međumolekulske sile
 3. Agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito, promena agregatnih stanja

Mehanika fluida (05)

 1. Pojam fuida, potisak, pritisak, barometri
 2. Specifična težina i gustina
 3. Viskoznost, strujanje fluida, stišljivost
 4. Statički, dinamički i ukupni pritisak
 5. Fizički parametri idealnog fluida pri kretanju. Jednačina kontinuiteta
 6. Bernulijeva jednačina. Primene Bernulijeve jednačine. Aerodinamički paradoks
 7. Toričelijeva teorema
 8. Pitova cev. Venturijeva cev

Oscilacije (06)

 1. Oscilacije u mehanici, harmonijske oscilacije
 2. Slobodne, prinudne, prigušene oscilacije
 3. Rezonancija