Fizika I – skripta za prvi razred

Skripta je sačinjena školske 2021/22 iz više različitih izvora:

  1. Udžbenik: Fizika 1 , Autori M. Raspopović. T. Bobić
  2. Sajt: https://fizis.rs/ i drugi domaći sajtovi o fizici
  3. Wikipedia

Kod svake lekcije biće ulinkovan originalni izvor, čim ih prepoznamo.

01 Fizičke veličine. Merenje

02 Osnovne i izvedene fizičke veličine i jedinice

03 Skalari i vektori

04 Vektori – drugi deo, Mehaničko kretanje

05 Vektori – treći deo , operacije sa vektorima

06 Putanja i put, pomeraj

07 Srednja vrednost brzine i trenutna brzina

08 Pravolinijsko kretanje sa stalnim ubrzanjem

09 Srednje ubrzanje. Trenutno ubrzanje

10 Ubrzanje i brzina formule

11 Kružno kretanje , period i frekvencija

12 Ravnomerno promenljivo kružno kretanje materijalne tačke

13 Kružno kretanje , veza tangencionalnog i ugaonog ubrzanja

14 Centripetalno ubrzanje

15 Rotaciono kretanje (kinematika i dinamika)

16 Analogija kinetičkih veličina

17 Dinamika (Sila, Masa, Impuls)

18 Sila

19 Njutnovi zakoni

20 Sila Zemljine teže

21 Sile u mehanici (Sila trenja i elastična sila)

22 Kinetička i potencijalna energija

23 Zakoni održanja

24 Zakon održanja energije u mehanici

25 Druga kosmička brzina

26 Opisivanje kretanja zakonima održanja

27 Elastični sudar i neelastičan sudar

28 Priroda supstancije, hemijski elementi i jedinjenja

29 Struktura atoma i molekula. Međumolekulske sile

30 Agregatna stanja

31 Fluidi, pritisak, potisak i Arhimedov zakon

32 Specifična gustina i specifična težina

33 Viskoznost, stišljivost, strujanje fluida i vrste strujanja fluida

34 Statika i dinamika fluida

35 Fizički parametri idelanog fluida pri kretanju. Jednačina kontinuiteta

36 Bernulijeva jednačina

37 Dinamički pritisak. Toričelijev ogled

38 Makroskopska tela kao skupovi velikog broja molekula. Relativna molekulska masa. Avogadrov broj

39 Elastičnost čvrstih tela. Hukov zakon

40 Osobine Tečnosti. Osnovne fizičke osobine tečnosti

41 Molekulsko-kinetička teorija gasova

42 Temperaturne skale

43 Veza srednje kinetičke energije i temperature gasa

44 Jednačina stanja idealnog gasa

45 Izoprocesi i gasni procesi

46 Toplotni kapacitet, specifični toplotni kapacitet i količina toplote

47 Harmonijske oscilacije

48 Prigušene u prinudne oscilacije. Rezonancija